DynaCloth Diskfilter

DynaCloth erbjuder överlägsna filtreringsprestanda för vatten, avloppsvatten och återanvändning av vatten.  Den unika konstruktionen säkerställer effektiv och pålitlig filtrering.

DynaCloth avlägsnar effektivt suspenderat material partiklar (SS), Fosfor (P) osv, genom en kombination av  yt- och djupfiltrering. Filtren producerar ett slutligt utloppsvatten av hög kvalitet, typiskt < 10 mg/l SS.

Ett brett sortiment av modeller är tillgängliga för att möta våra kunders behov.

Tillgänglig i fyra diskstorlekar:

  1. 700
  2. 1000, upp till 8 diskar
  3. 2100 , upp till 32 diskar
  4. 3000, upp till  24 diskar, endast betong

Meva SA Sandavvattnare

Mevas sandavvattnare SA är en högeffektiv avvattningsenhet som är konstruerad för att behandla sand och föroreningar i reningsverk.

 

DynaDisc

DynaDisc filter erbjuder överlägsna filtreringsprestanda för vatten, avloppsvatten och återanvändning av vatten. DynaDisc filter kombinerar en intelligent konstruktion med en modern teknik och erbjuder stora fördelar i filtreringsapplikationer. Den unika konstruktionen säkerställer effektiv och pålitlig filtrering dag efter dag, år ut och år in.

Ytvatten med hög turbiditet

Den här processen bygger på en i grundutförandet mer konventionell behandlingsmetod, kemisk fällning och flockning, som följs av sedimentering och filtrering. Skillnaden ligger i att kombinera dels den betydligt mer kompakta lamellsedimenteringen med kontinuerliga sandfilter som tillåter högre belastningar än konventionell filtrering.

Biostabilisering av dricksvatten

Processen som vi kallar biostabilisering används i huvudsak före annan typ av behandling på vattenverk. Processen är helt biologisk och använder de naturligt förekommande bakterierna i det inkommande vattnet för att reducera lukt och smak, ammonium, järn, mangan eller algtoxiner.

Side Stream Filtration

Många industrier har behov av kylvatten för sina produktionsprocesser. Ofta är det kostnadseffektivt att använda vatten som värmebärare och kyla av det i exempelvis kyltorn. I kylvattnet bildas lätt partiklar som måste avskiljas ur recirkulationskretsen. För att slippa behandla hela recirkulationsflödet behandlas oftast endast cirka 2-3 % av det, en så kallad sidoström. På större industrier kan det här till synes låga flöde vara på flera tusen m3/h.

Separation av glödskal

När stål tillverkas bildas glödskal. Glödskal är en tunn oxidbeläggning som uppkommer när stål varmvalsas. När stålet kyls ner med vatten under valsningsprocessen bryts glödskal loss. Kylvattnet återanvänds om och om igen, vilket innebär att partiklar i form av glödskal och oljerester måste avskiljas. Ofta innehåller glödskalet även värdefulla legeringsämnen som till exempel volfram, vanadin och molybden vilket är starka incitament för att återvinna det separerade materialet.

Långtgående fosforrening

När du vill ha riktigt låga fosforhalter på under 0,1 mg/l visar studie efter studie på att våra slutpoleringssteg som baseras på kemisk direktfällning på DynaSand-filtret, är den mest kostnadseffektiva och driftsäkra metoden för kommunala avloppsverk.

Kontaktfiltrering

Med sin kontinuerliga filtrering skapar DynaSand-filtret förutsättningar för det vi kallar kontaktfiltrering. Kontaktfiltrering innebär att fällningskemikalier doseras in i en mixer i rörledningen strax före filtren. I filtren sker koagulering, filtrering och avskiljning av bildade hydroxidflockar direkt i filterbädden. Den här processen är särskilt lämpad när du ska rena ytvatten, speciellt råvatten med låg till medelhög turbiditet eller grumlighet. Du behöver ingen förbehandling av vattnet, förutom eventuellt ett galler eller en mikrosil.