Få hög filtreringskapacitet på liten yta till låg kostnad

Med vårt Sobye-filter får du ett automatiskt, självrengörande bandfilter som tar bort partiklar ur vatten på ett kostnads- och platseffektivt sätt. Sobye-filtret ersätter den vanliga primärfiltreringen av kommunalt avloppsvatten och sedimenteringsprocessen men på en väsentligt mindre yta. Tack vare sin effektivitet ger det dig en investeringsbesparing på upp till 50 %. Sobye-filtret används även framgångsrikt vid bland annat fiskodlingar och i fiskförädlingsindustrin. Ytterligare fördelar är att maskinen levererar ett extremt torrt slam och du oftast inte behöver använda kemikalier, vilket underlättar den vidare hanteringen eller förädlingen av det avskilda materialet.

Produktinformation

SÅ FUNGERAR SOBYE BANDFILTER
Det förorenade vattnet leds in i maskinen och partiklarna avskiljs när vattnet passerar silduken. Silduken roterar när den behöver rengöras. Rengöring av duken sker främst av en borste och sedan med högtrycksspolning vilket är både billigare och i många hänseenden bättre än konkurrerande tryckluftsrengöring.

Partiklarna som borsten skiljer av transporteras internt i maskinen till en press som avvattnar slammet till mycket hög torrhalt. Spolvattnet leds separat ur maskinen och kan oftast ledas tillbaka till det inkommande vattnet.

• Kompakt och effektiv
Sobye-filtret har en exceptionellt hög filtreringskapacitet i förhållande till sin ringa storlek. Därför är det ett utmärkt val när du har ont om yta samt ger dig besparingar eftersom inga stora byggnader eller bassänger behöver byggas. Filtret passar lätt in på en befintlig anläggning och lämpar sig också bra som kanalfilter. Filtertankens hölje tillverkas av rostfritt stål (EN1.4404) och vätskeberörda delar är IP-67-klassade.

• Låga driftskostnader
Tack vare att Sobye-filtret använder en integrerad borste för rengöring av filterduken behöver du ingen kompressor eller pump. Konkurrerande bandfilter som använder tryckluft för rengöring behöver energikrävande kompressorer som är dyra både vid inköp och drift.

• Många tillämpningsområden
Sobye bandfilter har i över 25 år installerats på fler än 200 platser och använts bland annat inom fiskförädlingsindustrin, fiskodling och som förfiltrering av kommunalt avloppsvatten.

• Flexibel och robust konstruktion
Du kan få Sobye-filtret i tre standardutföranden med varierande kapacitet. Specialmodeller har också utvecklats efter olika industrikrav. Bandfiltret kan även ingå i en större systemleverans från Nordic Water, och består då av ett komplett filtreringssystem. Sobye-filtret levereras med en mycket kraftig duk som som tål högre tryckfall än konkurrerande dukar.

• Ger en bra arbetsmiljö
Som leverantör värnar vi om en god arbetsmiljö. Genom att rengöra duken med borste och vatten förhindrar vi spridning av partiklar och bakterier i luften. Detta tillsammans med en låg ljudnivå ger din driftspersonal en god arbetsmiljö. Driftkostnaderna visar också att rengöring med borste och vatten är en mycket konkurrenskraftig metod. Nödvändig ventilation från silarna är endast 5-15 kbm/h vilket ger dig mycket låga ventilationskostnader.

• Smart konstruktion – enkel att underhålla
Sobye-filtrets duk är monterad på en kassett som du enkelt kan ta ut ur filtertanken för till exempel underhåll och reparation. Duken är tillverkad av polyester som säkerställer en exceptionellt lång driftslivscykel. Eftersom du enkelt kan byta ut duken på cirka 30 minuter, utan att du behöver förändra maskinen i övrigt, kan du utan problem tillgodoses framtida förändringar i filtreringskrav.

• Full kontroll vid särskilda behov
Du kan få bandfiltret levererat tillsammans med en kontrollpanel och det kan utrustas med kontrollinstrument och övervakning för att tillgodose särskilda behov som till exempel fjärrmanövrering.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Fiskodling
Vid fiskodling uppstår en naturlig vattenförorening från fiskens fekalier och överbliven foderrest. Den här förorening kan vid höga nivåer skada fiskarnas tillväxt och överlevnad. Sobye-filtret tar bort partiklarna och gör att du bibehåller en bra vattenkvalitet.

Fiskförädlingsindustrin
Sobye-filtret har under många år använts framgångsrikt vid behandling av avloppsvatten från fiskförädlingsindustrin. Avloppsvattnet kan innehålla höga halter av bland partikulärt material samt syreförbrukande ämnen, ofta i kombination med bland annat fett och olja. Genom att använda ett Sobye bandfilter sänker du effektivt dessa halter med bibehållen prestanda och med låg eller ingen kemikalieförbrukning.

Primärfiltrering av kommunalt avloppsvatten
Sobye-filtret ersätter den vanliga primärfiltreringen av kommunalt avloppsvatten och ersätter helt sedimenteringsprocessen men på en väsentligt mindre yta.