Hållbarhet - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Hållbarhet

Making water go around har varit vår mission sedan vi startade vår verksamhet 1961. Våra produkter förser människor med världens mest värdefulla resurs och har gjort det i 60 år. Hållbarhet finns i vårt DNA, och har alltid varit en drivande kraft i vår verksamhet. Allteftersom vår verksamhet växer är vi övertygade om att utveckla hållbara och ansvarsfulla produkter och system för dricksvatten- och avloppsrening.

Sustainability Report

Arrow Icon

The need for clean water has grown in line with the planet’s increasing population. Standards for water purity have become tougher, and the need for water and wastewater treatment has been in a constant state of growth. We take great pride in delivering solutions that not only improve water quality and offer the possibility to reuse waste products, but also provide a reduced footprint, with lower energy demand. 

In our sustainability report, you can read about how we work to improve our solutions and how we work to reduce our own environmental impact. 

Nordic Water – Sustainability Report – 2021

Nordic Water – Sustainability Report – 2020

Vårt förhållningssätt till de globala hållbarhetsmålen

Arrow Icon

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet, vilket påverkar vår möjlighet att skapa långsiktiga affärer. Vi vill vara en pålitlig affärspartner genom att uppträda ansvarsfullt och verka på ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, från design och utvecklingsfilosofi till underhåll av våra produkter. Vi bidrar till de globala målen för hållbar utveckling: 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Rent vatten och sanitet för alla, säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet

Arrow Icon

Med världskänd teknik för sedimentering, filtrering och processlösningar, erbjuder vi system för vattenrening till kommuner och industrier. Vi ökar tillgången till rent vatten genom att minska utsläpp i hav och vattendrag.

Våra produkter avskiljer partiklar från vatten ner till en partikelstorlek på 0,006mm och näringsämnen såsom fosfor under 0,1 mg/l.

Vår utrustning, renar varje dag mer än 30 miljoner m3 vatten, vilket motsvarar 12 000 simbassänger i olympisk storlek. 

Klicka här för att läsa om våra kundcase

Hållbara städer och samhällen med kompakta vattenreningslösningar

Arrow Icon

Våra lösningar för vattenrening kräver lite utrymme och passar därför bra i tätbefolkade områden. Vår utrustning är installerad i många storstäder som till exempel London, Mexico City, Ho Chi Minh City och Singapore.

Våra DynaDisc filter är bland annat installerade i flera kommunala avloppsreningsverk i Indien och bidrar med effektiv rening på liten yta. Genom att använda DynaDisc filter istället för traditionellt backspolade sandfilter så sparas en yta på över 5 200 m2. Varje dag renar dessa produkter 1,840,000 m3 vatten och avskiljer 23 ton slam, vilket annars skulle förorena sjöar och vattendrag.

Klicka här för att läsa om våra kundcase

Bekämpa klimatförändringar genom energieffektiva vattenreningslösningar och återanvändning av vatten

Arrow Icon

Våra produkter bidrar till minskat koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Ett exempel på detta är vårt system för primärfiltrering som valdes i Hommelvik, Norge för att uppfylla de nya strikta utsläppskraven.

Systemet minskar koldioxidutsläppen jämfört med alternativa lösningar genom att vi använder tankar av rostfritt stål istället för betongbassänger, då betong vid framställning kräver högre CO2 samt energiförbrukning. Våra Meva galler har en mycket hög avskiljningsgrad (>80%) och behöver inget spolvatten. Dessutom förbrukar gallren 95% mindre energi jämfört med konventionella hålplåtsgaller. Ytterligare en fördel med teknologin är att den kräver mindre underhåll, vilket sparar både tid och servicetransporter. Läs mer

Klicka här för att läsa om våra kundcase

Hav och marina resurser, med ledande teknik för vattenbearbetning och rening

Arrow Icon

Vi bidrar med lösningar till vattenrelaterade utmaningar, genom att förbättra tillgången till rent vatten och genom att minska hotet av föroreningar till hav och vattendrag.

Ett exempel på detta är vår tidiga installation av DynaSand filter för fosforreduktion på Sundets ARV i Växjö. Sjöarna omkring Växjö är mycket känsliga och utsläppskraven som ställs på reningsverket är fortfarande ett av de striktaste i Sverige. Med hjälp av våra DynaSand filter med för- och efterfällning kan reningsverket reducera cirka 98 % av totalt fosfor. Genomsnittet per år av utgående total P är cirka 0,1 mg/l, dessutom med ett lågt footprint och minimalt underhåll. 

Här kan du läsa mer om Höviksnäs projektet

Hållbarhetsrapport

Arrow Icon

Behovet av rent vatten ökar i takt med jordens växande befolkningsmängd och standarder för vattenrening har blivit striktare. Vi är stolta över att leverera lösningar som både förbättrar vattenkvaliteten och ger möjligheten till återanvändning av vattnet. Dessa lösningar minskar dessutom koldioxidavtrycket, med lägre energiåtgång.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om hur vi ständigt strävar efter att förbättra våra lösningar och hur vi arbetar för att reducera vår egen miljöpåverkan.

NordicWater – Sustainability Report – 2021

Nordic Water – Sustainability Report – 2020

Nordic Water – ISO 14001:2015

Vår hållbarhetsstrategi

Arrow Icon

I samarbete med våra kunder utvecklar och levererar vi hållbara, ansvarsfulla produkter som möter dagens behov utan att kompromissa med framtida generationer.

Den växande globala befolkningsmängden driver efterfrågan på vattenreningskapacitet och effektivt utnyttjande av utrymme. Standarder för dricksvatten varierar världen över och vi strävar efter att möta de striktaste kraven.

Vi förser inte bara våra kunder och samhällen med bättre vattenkvalitet, vi reducerar också våra kunders totala ägandekostnad genom:

  • Hållbara produkter som möter höga reningskrav

  • Reducerat footprint (minimera utrymme) 

  • Lägre energiförbrukning 

  • Möjligheten att återanvända spolvatten och våra produkter  

  • Minimal användning av kemikalier  

  • Service och underhåll ska försäkra maximal rening samt optimera produktlivsängden för att minska den totala ägandekostnaden av installerad utrustning

Etik och integritet

Arrow Icon

Uppförandekod/ Code of Conduct
Vår verksamhets framgång bygger på förtroende från kunder, intressenter, anställda, regeringar och samhället. Nordic Waters uppförandekod representerar hur vi vill göra affärer, det är en guide för vårt dagliga arbete och hur vi skapar värde för våra intressenter.

Uppförandekoden gäller för alla Nordic Water anställda globalt, distributörer och representanter som verkar i Nordic Waters namn.
Uppförandekod/Code of Conduct

Uppförandekod för leverantörer
Vår uppförandekod för leverantörer definierar våra miljö- och sociala krav. Vi arbetar med leverantörsstyrning, vilket innebär att alla leverantörer ska signera uppförandekoden och vi utför regelbundna revisioner enligt vår inköpsprocess för att verifiera att vår uppförandekod efterlevs.

Policy mot mutor och bestickning
Vi på Nordic Water har nolltolerans vad gäller all form av oetiskt uppförande. Vi tror på att hållbar framgång endast är möjlig i fri och rättvis konkurrens. Baserad på dessa principer och våra juridiska skyldigheter, tolererar Nordic Water ingen form av korruption eller mutor.
Policy mot mutor och bestickningar

Visselblåsar system
Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vi strävar efter att ha ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerhet och respekt för alla er som påverkas av vår verksamhet och ni har en viktig roll i vår framgång. Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part och alla meddelanden behandlas konfidentiellt.
Länk till Visselblåsartjänsten