Sundet - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Sundet

Lyckad fosforreduktion med DynaSand-filter

Sundet avloppsreningsverk, utanför Växjö i södra Sverige, stod inför utmaningen att klara kravet på mindre än 0,2 mg fosfor per liter utsläppt vatten. För att klara kravet installerades tio DynaSand-filter i varje avrinningsområde. Fosforreduktionen är nu 89 %, varav 5-10 % avlägsnas i filtren. Kravet klarades med marginal och ofta är den utgående fosformängden mindre än 0,1 mg/l.

Sundet kundacse

Arrow Icon

Bakgrund
Sundet avloppsreningsverk byggdes 1994 och ersatte då en äldre anläggning. De små sjöarna runt Växjö är mycket känsliga och utsläppsbegränsningen för reningsverket är en av de strängaste i Sverige.

Sedan 1970-talet släpps det renade vattnet ut i Norra Bergundasjön. Historiskt har sjön tagit emot höga andelar fosfor och därför behövdes en hög grad av fosforreduktion vid den nya anläggningen.

Lösning
För att klara kravet på mindre än 0,2 mg fosfor per liter vatten har Sundet vattenreningsverk DynaSand-filter både före och efter fällning. Konstruktionen består av sex rader med tio filter i varje avrinningsområde. En av linjerna är dessutom en testlinje där olika driftlägen och kemikalier kan testas.

Processteg:

  • Galler med 3 mm spalt.

  • Luftat sandfång.

  • Försedimenteringsbassänger med kemisk fällning.

  • Luftade bassänger.

  • Eftersedimenteringsbassänger.

  • DynaSand-filter med kontaktfiltrering.

Resultat

Vattenkvalitet
Fosforreduktion vid anläggningen fungerar mycket bra och är nu 98 %, varav 5-10 % avlägsnas i filtren. Ofta är den utgående fosformängden mindre än 0,1 mg/l.

Parameter [mg/l]

Efter sedimentering
Suspenderade ämnen: 5-30
Total fosfor: 0,3-0,7
Filtrat från DynaSand
Suspenderade fasta: < 5
Total fosfor: < 0,2
Kemisk dosering före DynaSand Typ av kemikalier:Ekamix (8 % Al, 1 % Fe) [ml/m³]
Dosering: 30-50
Fakta om anläggningen
Designerat flöde: 1500 m3/h
Dagligt flöde: 28 700 m3/h
Maximalt flöde: 3000 m3/
DynaSand-filter: 60 x DST50 betong

Relaterade produkter

Arrow Icon

Processlösningar

Arrow Icon