DynaSand WWR - Nordic Water

Nordic Water logo
search

DynaSand WWR

Slutpolera avloppsvatten med låg energiförbrukning och tvättvattenmängd

DynaSand WWR använder du för slutpolering i det sista steget vid rening av avloppsvatten. Tack vare kontinuerlig tvättning kan DynaSand-filtret rena avloppsvatten med höga halter av partiklar, du får cirka 3-4 gånger högre kapacitet jämfört med backspolade sandfilter. Tvättningen av filtermedia anpassas efter belastning och flöde.

Produktinformation

Arrow Icon

EFFEKTIV TVÄTTVATTENREDUKTION OCH BÄTTRE RENINGSGRAD
Med DynaSand får du även en effektiv tvättvattenreduktion genom alternering av perioder med och utan tvättning av filtersand. Under en period utan tvättning produceras inget tvättvatten och ingen luft förbrukas av den inbyggda mammutpumpen. Därigenom reducerar du både elförbrukning och tvättvattenförbrukning. Dessutom kan du uppnå en bättre reningsgrad med stillastående sandbädd.

MEKANISK, KEMISK OCH BIOLOGISK RENING
Om du önskar fälla ut fosfor och öka reningsgraden av partiklar kan du använda kontaktfiltrering med aluminium- eller järnsalter som flockningsmedel. Du kan även kombinera slutpoleringen med filtrering och biologisk denitrifikation i samma filtersteg.
Den mekaniska reningen reducerar partiklar, den kemiska reducerar fosfor och den biologiska står för kvävereningen.

Fördelar med DynaSand WWR

 • Låg energiförbrukning

 • Låg tvättvattenmängd

 • Inget stopp för backspolning

 • Klarar stora variationer av inkommande susp och flöde

 • Klarar höga halter suspenderade partiklar utan förbehandling

 • Inget behov av stand-by filter för att kompensera för filter i backspolning

 • Hög tillförlitlighet och lågt behov av övervakning och underhåll

 • Inga pumpar och ventiler för backspolning

 • Inget magasin för spolvatten

 • Ingen uppsamlingstank för tvättvatten

 • Inga blåsmaskiner för spolluft

SÅ FUNGERAR DET
Det inkommande vattnet leds ner till inloppsfördelaren i filtrets nedre del. Suspenderade partiklar filtreras bort när vattnet strömmar uppåt genom filterbädden. Det filtrerade vattnet leds till utloppsledningen via skibordet i filtrets övre del. En mammutpump i centrum av filtret drar med hjälp av tryckluft upp filtersanden från botten upp i sandtvätten där partiklarna avskiljs från sanden. Sandbädden är i rörelse nedåt under tvättning. En ventil på tvättvattenledningen öppnar under tvättning och en liten del av filtratet leds genom sandtvätten och används för tvättning av sand och leds därefter bort som tvättvatten Den rena sanden faller ner på filterbädden och används igen. Mammutpumpar i respektive filter justeras och styrs via ett pneumatikskåp.

Tack vare intermittent drift av sandtvättningen minskar du betydligt på tvättvattenmängden. När sandtvättningen körs i cykler minskar även din energiförbrukning avsevärt genom minskad luftförbrukning. Och eftersom att sandbädden är stillastående under filtrering uppnås även en högre reningsgrad.

En tryckgivare känner av om filtermotståndet ökar på grund av hög belastning av susp. En extra tvättning görs och filtret går automatiskt tillbaka till intermittent drift.

Du startar och justerar respektive filter via pneumatikskåpet som följer med vid installationen.

TVÅ VARIANTER – EN METOD
Oavsett hur stor eller liten din anläggning är så kan vi anpassa DynaSand efter dina förutsättningar. För mindre anläggningar används vanligtvis fristående DynaSand-filter medan vi ofta använder betonginstallation vid större verk.

FRISTÅENDE FILTER
Väljer du fristående DynaSand-filter får du en enhet bestående av en cylindrisk tank med en konformad botten och interna filterdelar. Filtret har flänsade anslutningar för inlopp, filtrat och tvättvatten. Din filteranläggning kan bestå av ett eller flera filter beroende på vilken kapaciteten du önskar. Väljer du flera filter sammankopplas de med ett rörsystem som fördelar det inkommande vattnet och leder ut filtratet samt tvättvattnet.

BETONGINSTALLATION
Om du vill ha en anläggning med hög kapacitet byggs de vanligtvis med filtermoduler monterade i betongbassänger. Filtercellerna (som var och en består av flera filtermoduler) innehåller bottenkoner i rostfritt stål eller FRP, interna filterdelar och har en gemensam sandbädd. Din anläggning kan konstrueras för en i stort sett obegränsad filterarea vilket gör att DynaSand kan användas i både små och stora verk med mycket olika kapaciteter.

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon